Polityki prywatności i stosowania plików cookies

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy balticaresort.pl (dalej: Serwis)
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest Elżbieta Topor, przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Biuro-Land Firma Handlowo-Usługowa Topor Elżbieta, NIP: 669 129 30 53, dane kontaktowe: adres: ul. J. Piłsudskiego 5, 75-500 Koszalin, e-mail: rezerwacje@dworekjamnenski.pl, tel.: + 48 662 597 795 (dalej: Administrator).
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
  • przetwarzane zgodnie z prawem;
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników Serwisu oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 6. Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników Serwisu dane osobowe, jedynie w celu:
  • udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego,
  • przyjęcia rezerwacji przy użyciu systemu rezerwacji online,
  • realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  • marketingu, w tym przesyłania informacji handlowych na adres poczty elektronicznej, jeżeli Klient wyraził na to zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w procesie rezerwacji, składania zapytania przez formularz kontaktowy lub wyrażenia chęci korzystania z newslettera. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowej może być cofnięta poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w otrzymanej wiadomości lub wysłane takiego zgłoszenia na adres e-mail Administratora,
  • realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych w szczególnych przypadkach na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO np. windykacji, czy monitorowania wizyjnego ruchu na terenie Obiektu.
 7. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy, instytucje oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora danych (np. obsługa prawna, IT, marketingowa, księgowa oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji zamówionej usługi).
 8. Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd użytkownikowi Serwisu, który je przekazał. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich usunięcia oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również żądać usunięcia swoich danych osobowych z serwisu. Prawo do przeniesienia danych nie ma zastosowania, ponieważ nie został ustalony standard wymiany takich danych pomiędzy obiektami hotelowymi.
 9. Użytkownik Serwisu ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 8 powyżej użytkownik Serwisu powinien skontaktować się z Administratorem korzystając z tego samego adresu email lub numeru telefonu przekazanego do Serwisu, kontaktując się na adres rezerwacje@dworekjamnenski.pl
 11. Każdy użytkownik serwisu może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzenie informacji w formularzach,
  • poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 13. Przy pierwszej wizycie na stronie Serwisu użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany, po stronie użytkownika, ustawień przeglądarki, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.
 14. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki, w zakresie obsługi i zapisu plików cookies.
 15. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”
  • sesyjne - pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,
  • stałe - pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.
 16. Pod względem funkcjonalności każdego pliku cookie można je podzielić na:
  • pliki konwersji, która pozwalają analizować wydajność różnych kanałów sprzedaży
  • pliki trackowania (śledzenia), które w połączeniu z konwersjami pomagają analizować wydajność różnych kanałów sprzedaży
  • pliki marketingowe, używane do personalizowania treści reklam i ich właściwego kierowania
  • pliki marketingowe, używane do personalizowania treści reklam i ich właściwego kierowania
  • narzędzia analityczne, które pomagają poprawić komfort korzystania z witryny dzięki zrozumieniu, jak korzystają z niej użytkownicy
  • pliki niezbędne, czyli fundamentalne dla podstawowej funkcjonalności strony Pliki cookie, które stosujemy, pozwalają nam rozwijać naszą stronę.
 17. Niektóre pliki “cookies” mogą być umieszczane przez dostawcę witryny internetowej i systemu rezerwacji online jedynie w celu:
  • doskonalenia i wspierania procesu rezerwacji
  • analizy i zbierania danych statystycznych, dotyczących wykorzystania strony internetowej i systemu rezerwacji online, w celu ich poprawy
 18. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.
 19. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.

Klauzula informacyjna dla Klientów Dworku Jamneńskiego dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Dane Administratora
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Elżbieta Topor, przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Biuro-Land Firma Handlowo-Usługowa Topor Elżbieta, NIP: 669 129 30 53, dane kontaktowe: adres: ul. J. Piłsudskiego 5, 75-500 Koszalin, e-mail: rezerwacje@dworekjamnenski.pl, tel.: + 48 662 597 795
 2. Oznaczenie wyrażeń
  RODO – używane w dalszej części niniejszej klauzuli oznacza: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania
  Administrator przetwarzane Państwa dane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  • w celu realizacji zawartej umowy oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit b oraz art. 6 ust 1 lit c RODO),
  • w celu odpowiedzi na Państwa zapytania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO),
  • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit f RODO).
 4. Odbiorcy danych Państwa dane
  Administrator może udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
  • podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług Administrator korzysta przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych: np. usługodawcy hostingowemu, dostawcy usług księgowych,
  • urzędom, organom państwowym i organom administracji, takim jak urząd gminy, w zakresie w jakim wymagane jest to dla realizacji wiążącej Administratora z Państwem umowy oraz przez przepisy prawa. Jednocześnie Administrator oświadcza, że nie przekazuje Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zamierza dokonywać tego w przyszłości.
 5. Okres przechowywania danych
  Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, tj.:
  • dane związane z umową lub inną czynnością prawną - przez czas niezbędny do wykonania umowy,
  • dane wynikające z dowodów księgowych - przez okres 5 lat liczonych od dnia zakończenia świadczenia usługi,
  • jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie - do czasu prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania lub dłuższy okres przedawnienia roszczenia, którego dotyczy spór, proces lub postępowanie,
  • dane przechowywane są: do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z zawartej z Administratorem umowy, do końca okresu w którym Administrator może ponieść prawne konsekwencje niewykonania ciążących na nim obowiązków,
  • dane uzyskane na podstawie zgody na przetwarzanie danych, przetwarzane są do czasu cofnięcia udzielonej przez Państwa zgody albo ustalenia, że dane się zdezaktualizowały.
 6. Prawa związane z przetwarzaniem danych
  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu: prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO), prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO), prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania danych m.in. jeżeli Państwa zdaniem Administrator posiada nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarza je bezpodstawnie, nie potrzebuje ich lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych (art. 18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), prawo do przenoszenia danych – macie Państwo prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane, które mu Państwo dostarczyliście na podstawie umowy lub zgody, mogą Państwo zlecić mu także przesłanie tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (art. 20 RODO).
 7. Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać przesyłając Administratorowi wiadomość mailową na adres podany w pkt I, kontaktując się telefonicznie pod numerem wskazanym w pkt I lub przesyłając list na adres pocztowy podany w pkt I powyżej.
  W przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Skarga do organu nadzorczego
  W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich niepodania
  W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia umowy i jej realizacji, podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy oraz jej wykonywania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy.

Dokument wprowadzony do stosowania z dniem 25 maja 2018 roku